Svarbiausia informacija projektų teikėjams (kvietimas teikti paraiškas Nr. 2) PDF Spausdinti El. paštas

Svarbiausios naujienos:

2011-12-19. Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
2011-10-11. Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
2011-09-01. Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 2.
2011-08-22. Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti
2011-04-13. Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų (pagal kvietimą nr. 2 1.1 ir 1.2 priemones) sąrašas nr. 2
2011-04-01. Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų pagal kvietimą nr. 2 1.2 priemonę) sąrašas nr. 1
2011-02-02. Baigėsi paraiškų priėmimas. Gautų paraiškų suvestinės: 1.1 priemonė (16 paraiškų), 1.2 priemonė (40 paraiškų)
2010-11-15. Paskelbtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

 

Pateikiame svarbiausią informaciją visiems norintiems pasinaudoti LEADER programos parama pagal Kauno rajono vietos plėtros 2007 - 2013 m. strategiją ir teikti paraiškas vietos projektams:

Pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" remiamos šios veiklos sritys:

1. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas:
1.1. viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas, privažiavimų sutvarkymas;
1.2. drenažo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas (tik kaimo vietovėse iki 300 gyventojų ir ne daugiau, kaip 50 proc. viso projekto vertės);
1.3. vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas (tik kaimo vietovėse iki 500 gyventojų).
2. kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
3. Istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba, (t. y. remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas).
4. Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas;
5. Tradicinių amatų puoselėjimas:
5.1. tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra;
5.2. sąlygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais sudarymas, įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą.

Svarbu:

• Paramos gali kreiptis kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG.
• Strategijos lėšos skirstomos vadovaujantis savivaldybės administraciniu padalinimu, t.y. skiriamos seniūnijų teritorijoms, nepriklausomai nuo to, kas seniūnijoje bus vietos projektų vykdytojai – bendruomenių centrai, savivaldybės administracija ar kitos įstaigos bei organizacijos.
• Reikalingas visų seniūnijoje esančių įstaigų ir organizacijų susitarimas ir partnerystė skiriamų lėšų efektyviam įsisavinimui. Seniūnų vaidmuo čia labai svarbus.
• Projektas turi būti viešo pobūdžio (ne pelno), tenkinti viešuosius poreikius ir teikti visuomeninę naudą.
• Paramos intensyvumas iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;
• Projektas turi būti suderintas su savivaldybės strateginiais dokumentais.
• Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėnesių.

 

Pagal priemonę " Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas " remiamos šios veiklos sritys:

1. Rajono gyventojų informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas;
2. Solidarios ir novatoriškos bendruomenės ugdymas.

Svarbu:

• Paramos gali kreiptis nevyriausybinė organizacija, kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu.
• Projektas turi būti viešo pobūdžio (ne pelno), tenkinti viešuosius poreikius ir teikti visuomeninę naudą.
• Paramos intensyvumas iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;
• Projektas turi būti suderintas su savivaldybės strateginiais dokumentais.
• Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėnesių.

Pagal priemonę "Kaimo turizmo veiklos skatinimas" remiamos šios veiklos sritys:

1. Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įrengimas (išskyrus miško vietoves)

Svarbu:

• Paramos gali kreiptis ūkininkai arba kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 metų, iki paramos paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
• Paramos intensyvumas iki 65 proc., kai pareiškėjas yra ūkininkas, kuris užsiima žemės ūkio veikla ir įrodo, kad iš šios veiklos gauna pajamas (pvz., ūkio EDV, turi gyvulių, pasėlių ir pan.), arba kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip trejus metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolat gyvena kaime;
• Paramos intensyvumas iki 50 proc., kai pareiškėjas yra ūkininkas arba kaimo gyventojas, kuris neatitinka Specialiųjų taisyklių vietos projektų pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ II prioriteto II priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ 9.1 punkto reikalavimų;
• Didžiausia galima paramos suma vienam negali viršyti 75 000 Lt.

 

Dokumentacija vietos projektams:

• Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ su privalomais priedais. Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės vietos projektų pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ 1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ su privalomais priedais. Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės vietos projektų pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ 1.2 priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ su privalomais priedais. Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės vietos projektų pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ 2.2 priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ su privalomais priedais. Atsisiųsti

• Paraiškos forma kaimo atnaujinimui ir plėtrai. Atsisiųsti

• Paraiškos forma gyventojų solidarumui ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimui. Atsisiųsti
• Paraiškos forma gyventojų solidarumui ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimui (projektams iki 25 tūkst. Lt). Atsisiųsti

• Paraiškos forma turistinių stovyklų įrengimui. Atsisiųsti

• Vietos projekto vykdymo sutartis (1.1 priemonė). Atsisiųsti

• Vietos projekto vykdymo sutartis (1.2 priemonė). Atsisiųsti

• Bendradarbiavimo sutartis (1.1 priemonė). Atsisiųsti

• Bendradarbiavimo sutartis (1.2 priemonė). Atsisiųsti

• Vidaus tvarkos aprašas. Atsisiųsti

• Priemonės "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" mokėjimo prašymo forma. Atsisiųsti

• Mokėjimo prašymo forma pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra". Nauja! Atsisiųsti

• Priemonės "Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas" mokėjimo prašymo forma. Atsisiųsti

• Mokėjimo prašymo forma pagal priemonę "Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas". Nauja! Atsisiųsti

• Priemonės "Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į viešąjį gyvenimą stiprinimas" nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė. Atsisiųsti

 

Taip pat naudinga išstudijuoti šias taisykles:

• Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės. Atsisiųsti
• Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (leader metodu) taisyklės ir pakeitimai. Atsisiųsti
• Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės ir pakeitimai. Atsisiųsti

 

Ką daryti, jei tik dabar susidomėjote galimybe teikti projektą?

Pirmas žingsnis – projekto idėjos, labiausiai atspindinčios bendruomenės poreikius, išaiškinimas. Tam tikslui reikėtų organizuoti seniūnijos įstaigų vadovų, verslo, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinkimą, kuriame būtų galima aptarti opiausias seniūnijos problemos ir išsirinkti spręstinas. Tokiame susirinkime mielai dalyvautų Kauno rajono VVG atstovai, kurie pasistengtų vietoje atsakyti į Jums rūpimus klausimus.
Antras žingsnis – dokumentacijos būsimai paraiškai rengimas. Objekto, į kurį planuojama investuoti, nuosavybės (ar kitokio teisėto valdymo) dokumentų sutvarkymas, numatomų darbų projektinių dokumentų parengimas ir kt.

 

Kontaktai konsultacijai ar pasiteiravimui:
Kauno rajono vietos veiklos grupė
Adresas: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas (Rokų seniūnijos patalpose).
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Tel. (8 37) 436 002