Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
2013-10-19. V kvietimo dokumentacijos pakeitimas PDF Spausdinti El. paštas
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupės 2013-10-15 valdybos posėdyje (protokolas Nr. 84) nutarta padidinti skiriamą paramos sumą V kvietimo II prioriteto II priemonėi "Parama verslo kūrimui ir plėtrai".

Kvietimo dokumentaciją rasite ČIA

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija

Strategijos prioritetas (-ai)

I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą.

II prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

I prioriteto tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti jos gyvenimo kokybę.

II prioriteto tikslas - rajono kaimo vietovėse užtikrinti paslaugų ir turizmo verslo plėtrą.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

1.1  priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.2 veiklos sritis. Gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas

1.2  priemonė. Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas

1.2.1. veiklos sritis. Rajono gyventojų informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas;

1.2.2. veiklos sritis. Solidarios ir novatoriškos bendruomenės ugdymas

2.1.priemonė. Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas.

2.1.1. veiklos sritis. Paslaugų vietos bendruomenei organizavimas.

2.2. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

2.2.1. veiklos sritis. Ne žemės ūkio veikla.

2.2.2. veiklos sritis. Tradicinių amatų puoselėjimo veikla.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

1.1 priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ – 328 960 Lt;

1.2. priemonei „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ – 171 808 Lt;

2.1. priemonei „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“ – 616 475 Lt;

2.2. priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ –  280 515 Lt.

Paramos lyginamoji dalis:

Ne pelno projektams iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“;

ne pelno projektams iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal priemones „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ ir  „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“;

pelno projektams iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kai projektas teikiamas pagal antrą veiklos sritį „Tradicinių amatų puoselėjimo veikla“; pelno projektams iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį „Ne žemės ūkio veikla“.

Išlaidų apmokėjimo būdai:

  1. Pagal priemones 1.1 „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 1.2 „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ ir 2.1. „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“ - išlaidų kompensavimas, išlaidų kompensavimas su avansu, sąskaitų apmokėjimas.
  2. 2. Pagal 2.2 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ -  išlaidų kompensavimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Pagal 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ paramos gali kreiptis kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG.

Pagal 1.2. priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ paramos gali kreiptis nevyriausybinė organizacija, kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu.

Pagal 2.1. priemonę „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“ paramos gali kreiptis nevyriausybinė organizacija.

Pagal 2.2. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ paramos gali kreiptis veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, kaimo gyventojas.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra); jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką jis gali įteikti asmeniškai arba įgalioti kitą asmenį (tokiu atveju išduodamas notariškai patvirtintas įgaliojimas).

Pareiškėjai vietos projektų paraiškas pateikia tinkamai užpildytas, pateikiant teisingą ir išsamią informaciją, surinktas lietuvių kalba kompiuteriu ir atspausdintas.

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos egzempliorius ir vietos projekto paraiškos elektroninė versija (kompaktinėje plokštelėje CD). Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas, pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra). Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų byla turi būti įsegta į segtuvą.

Paraiškos pateikiamos adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Paraiškų rinkimo pradžia pagal visas priemones 2013-09-09 8.00 val.

Paraiškų rinkimo pabaiga pagal priemones 1.1. „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir 2.1. „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“   2013-10-21 17.00 val.

Paraiškų rinkimo pabaiga pagal priemones 1.2. „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ ir 2.2. „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 2013-10-28 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse www.kaunorvvg.lt, www.nma.lt . Taip pat ją nemokamai galima gauti adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.