Apie mus PDF Spausdinti El. paštas

Asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) – tai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Kauno rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra.

Kauno rajono VVG įkurta 2004 m. birželio 20 d. Jos įkūrimą inicijavo Zapyškio, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Samylų, Raudondvario bendruomenių centrų atstovai. Šiuo metu VVG yra 54 nariai. VVG narių atstovų dalyvavimas paremtas savanoriška veikla. VVG valdymo struktūrą sudaro vienuolikos narių valdyba bei VVG pirmininkas. VVG tikslams pasiekti suformuota administracija.

VVG vizija - stiprus bendradarbiavimo ir partnerystės tinklas, skatinantis pilietinę savimonę ir sudarantis sąlygas nuolatiniam gyvenimo kokybės gerinimui.

VVG misija - plėtojant partnerystę, stiprinant bendruomenių veiklą ir remiant vietos iniciatyvas bei inovacijas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti verslumą ir ekonominę krašto plėtrą.

 

VVG veiklos tikslai:

 • pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas kaimo vietovėse, stiprinti vietos partnerystę, įtraukti į šį procesą bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei asociacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus;
 • gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse parengiant ir įgyvendinant kaimo vietovių plėtros strategiją bei kitas Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvas;
 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas;
 • telkti nevyriausybinių, vietos valdžios, verslo ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamų sprendimų regiono kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • skatinti ir remti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos, kitose srityse;
 • organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių, verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei įstaigomis;
 • siekti kitų, Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių, tikslų .

VVG vertybės:

 • Naujovių ir atvirumo permainoms principas – ieškome naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokomės iš gerosios patirties pavyzdžių;
 • Pareigingumas – kiekvienas laiku turi atlikti paskirtas užduotis. Prisiimti konkrečias užduotis, jausti atsakomybę už organizaciją, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, ieškoti lūkesčius atitinkančio sprendimo;
 • Geranoriškumas – atvirai dalytis turima patirtimi, žiniomis, entuziastingai dirbti, būti tolerantiškiems ir rodyti gerą valią;
 • Darbštumas – pasiskirstyti darbus pagal sugebėjimus bei rodyti iniciatyvą;
 • Skaidrumas organizacijoje ir veikloje – plačiai viešinti veiklą, laikytis teisės aktų reikalavimų;
 • Objektyvumas – nešališkas, teisingas vertinimas, remiantis faktais, išklausius visus požiūrius, nesusidarant išankstinės nuomonės, išklausant kitų nuomonės;
 • Nuoseklumas – veikiame nesiblaškydami, logiškai, nuosekliai;
 • Atsakomybė už priimtus sprendimus – nebijojimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei tų veiksmų sukeltus padarinius;
 • Partnerystė – savo veiklą grindžiame nevyriausybinio, verslo ir valdžios sektorių lygiaverčiu bendradarbiavimu, siekdami Kauno rajono gyventojų gerovės;
 • Lygiateisiškumas – priimdami sprendimus atsižvelgiame į tai, kad visi asmenys lygūs, ir negali būti varžomos jų teisės ar teikiamos jiems privilegijos dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių;
 • Efektyvumas – priimdami ir įgyvendindami sprendimus, skirtus išteklius naudojame ekonomiškai, rezultatų siekiame kuo mažesnėmis sąnaudomis;
 • Proporcingumas – priimamų sprendimų mastas ir jų įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus sprendimo tikslus.

Aktyvindama kaimo bendruomenes, skatindama vietos gyventojų verslumą, VVG siekia sukurti ir išsaugoti Kauno rajono kaimo vietovių gyvenimiškosios aplinkos patrauklumą bei darną. Veikloje prioritetą teikiame efektyviam ES paramos panaudojimui, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių tolygią plėtrą. Didelį dėmesį skiriame besimokančios bendruomenės kūrimui. Šiam tikslui užmezgame teritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kurio pridėtinė vertė yra vienas pagrindinių besimokančios bendruomenės veiksnių. VVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos VVG tinklo, Lietuvos kaimo tinklo narė.

Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir attsovaujamas sektorius:

Jolanta Marija Malinauskaitė - pilietinės visuomenės atstovė

Gražina Čepulienė - vietos valdžios atstovė

Rūta Dzikienė - verslo atstovė

Darius Garčinskas - pilietinės visuomenės atstovas

Artūras Kuzmickas - verslo atstovas

Skirmantas Paukštys - verslo atstovas

Jurga Petrauskienė - pilietinės visuomenės atstovė

Kęstutis Povilaitis - vietos  valdžios atstovas

Rūta Pusvaškienė - pilietinės visuomenės atstovė

Šarūnas Šukevičius - vietos valdžios atstovas

Tada Venskūnas - pilietinės visuomenės atstovas

 

Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė - Jolanta Marija Malinauskaitė

Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas – Vytautas Zubas

 

Kauno rajono vietos veiklos grupės nariai:

Nr.

Narys

Deleguotas asmuo

Atstovaujamas sektorius

1.

Babtų bendruomenės centras

Edita Simonaitienė

Pilietinės visuomenės

2.

Bendruomenė „Dobilija“

Vidmantas Jocius

Pilietinės visuomenės

3.

Bendruomenės centras „Vilkijos atgimimas“

Romutė Jocienė

Pilietinės visuomenės

4.

Braziūkų bendruomenės centras „Indrajos namai“

Rolandas Rimkus

Pilietinės visuomenės

5.

Čekiškės krašto bendruomenės centras

Valentinas Savickas

Pilietinės visuomenės

6.

Daugeliškių krašto bendruomenės centras

Arūnas Bačiūnas

Pilietinės visuomenės

7.

Dviračio mėgėjų klubas

Algirdas Pukelis

Pilietinės visuomenės

8.

Ežerėlio bendruomenės centras

Rokas Grigaliūnas

Pilietinės visuomenės

9.

Jadagonių bendruomenės centras

Skirmantas Paukštys

Pilietinės visuomenės

10.

Judėjimas "Stabdyk nusikalstamumą" Kauno regiono skyrius

Tadas Venskūnas

Pilietinės visuomenės

11.

Jurgis Žabaliūnas (fizinis asmuo)

---

12.

Kačerginės bendruomenės centras

Gintautas Kazlauskas

Pilietinės visuomenės

13.

Kačerginės miestelio bendruomenė „Vizija“

Raimondas Bartkus

Pilietinės visuomenės

14.

Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras „Židinys“

Rima Šuliokienė

Pilietinės visuomenės

15.

Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“

Darius Joneikis

Pilietinės visuomenės

16.

Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė

Virginija Filipavičienė

Pilietinės visuomenės

17.

Kauno rajono savivaldybės taryba ir administracija

Antanas Makarevičius

Gražina Čepulienė

Artūras Pupalė

Kęstutis Povilaitis

Jonas Gurskas

Šarūnas Šukevičius

Vietos valdžios

18.

Kauno rajono „Triupio“ kaimo bendruomenė

Kęstutis Šabaniauskas

Pilietinės visuomenės

19.

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Ieva Poderytė

-

20.

Kauno r. Raudondvario mišrus choras „Svajonė“

Aušra Starkutė-Šyvokienė

Pilietinės visuomenės

21.

Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga

Jolanta Bačėnienė

Pilietinės visuomenės

22.

Kulautuvos bendruomenės centras

Laura Pėkienė

Pilietinės visuomenės

23.

Laisvalaikio centras „Genuja“

Aurelijus Stunžėnas

Pilietinės visuomenės

24.

Linksmakalnio kaimo bendruomenė

Vaclovas Žvirblis

Pilietinės visuomenės

25.

Linksmakalnio sporto klubas

Darius Garčinskas

Pilietinės visuomenės

26.

Lietuvos ūkininkių draugija

Nijolė Šabaniauskienė

Pilietinės visuomenės

27.

Margininkų bendruomenė

Justinas Rimas

Pilietinės visuomenės

28.

MB „Leader expert“

Kristina Švedaitė-Damašė

Verslo

29.

MB „Pagirių sodžius“

Rasa Lebedevienė

Verslo

30.

Neveronių bendruomenės centras

Oksana Šukaitienė

Pilietinės visuomenės

31.

Pagirių kaimo bendruomenės centras

Rūta Pusvaškienė

Pilietinės visuomenės

32.

Piliuonos bendruomenė

Erika Vasiliauskienė

Pilietinės visuomenės

33.

P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija

Milda Gintilienė

Pilietinės visuomenės

34.

Radikių kaimo bendruomenė Juozas Ravinis Pilietinės visuomenės
35. Ramučių bendruomenė Arūnas Kmieliauskas Pilietinės visuomenės

36.

Raudondvariečių bendruomenė

Jurga Petrauskienė

Pilietinės visuomenės

37.

Raudondvario kaimo bendruomenės centras

Laura Janušauskienė

Pilietinės visuomenės

38.

Rokų kaimo bendruomenės centras

Stanislovas Nacius

Pilietinės visuomenės

39.

Rūta Dzikienė (fizinis asmuo)

---

Verslo

40.

Samylų bendruomenės centras

Jolanta Sidabrienė

Pilietinės visuomenės

41.

Saulėtekio bendruomenės centras

Arūnas Astrauskas

Pilietinės visuomenės

42.

Skautų tuntas „Vilkijos ąžuolai“

Irena Valatkevičienė

Pilietinės visuomenės

43.

Sporto klubas „Ežerietis“

Jolanta Marija Malinauskaitė

Pilietinės visuomenės

44.

Sporto klubas "Pilėnai"

Tomas Ilevičius

Pilietinės visuomenės

45.

UAB „Ekstara“

Arūnas Staškauskis

Verslo

46.

UAB "Expedicija"

Skirmantas Paukštys

Verslo

47.

UAB „Klasmann-Deilimann Ežerėlis“

Giedrius Kavaliauskas

Verslo

48.

UAB „Stogava“

Artūras Kuzmickas

Verslo

49.

UAB „Vaikystės lobiai“

Gitana Mikutytė Palekienė

Verslo

50.

UAB „Žalias takas“

Žygimantas Leščius

Verslo

51.

Užliedžių bendruomenės centras

Laima Pilipavičienė

Pilietinės visuomenės

52.

Vandžiogalos kaimiškoji bendruomenė

Rasa Bujienė

Pilietinės visuomenės

53.

Visuomeninė organizacija Domeikavos vaikų ir jaunimo centras „Neris“

Dalia Vilkevičiūtė

Pilietinės visuomenės

54.

Vilkijos bendruomenės centras

Jolanta Bačėnienė

Pilietinės visuomenės

55.

VšĮ „Raudondvario dvaras“

Asta Burbienė

-

56.

VšĮ „Vienas ratas“

Tomas Dzikas

Verslo

57.

V. Zubienės Salonas Wals

Vytautas Zubas

Verslo

58.

Zapyškio bendruomenės centras

Vilija Tarnavičiūtė

Pilietinės visuomenės